جلسه ۱۹۷

خوشگل‌سازی دسکتاپ گنوم

تمامی نکات برای شخصی‌سازی دسکتاپ گنوم